top of page

Святой ве(чір)!

Chy vdoma, vdoma, sam pan  khazyayin

Carol song, Poltava region Ukraine 

Inna's ensemble performing Chy Vdoma, Vdoma Sam Pan Khazyayin

 Chy vdoma, vdoma, sam pan  khazyayin.  

Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)!  

Otzhe, vin vdoma, konya sidlaye. Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)!  

Konya sidlaye, z vorit yidzhaye. Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)!

 

U Yerusalym konykom yide. 

Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)!  

Na zustrich idutʹ, kuptsi-torhovtsi.  Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)!  

Prynosyatʹ yomu mishochok hroshey. Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)! 

Shapochku ne znyav, hroshechok ne  vzyav. 

Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)! 

Pryvodyatʹ yomu krasnu pannochku. Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)! 

Shapochku iznyav, pannochku uzyav. Oy hray more! Raduysya zemle!  Svyatoy ve(chir)!

Poetic Translation: 

Is the master of the house at home Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night! 

Yes, he is home! He is saddling his  horse 

Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night! 

He saddles his horse and rides  through the gate 

Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night! 

He rides to Jerusalem on his horse Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night! 

Merchants come to greet him Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night! 

They bring him a sack of money Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night! 

He does not remove his hat,  Nor does he accept the money Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night! 

They bring him a beautiful young girl Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night! 

He removes his hat and accepts the  young girl 

Refrain: Oh, be playful, sea!  May the earth rejoice! Holy night!

Phrase by Phrase Translation

Chy vdoma, vdoma, sam pan

Is at home at home himself 

khazyayin.  

Master of the house

 

Oy hray more! Raduysya zemle! 

Oh play sea! Rejoice earth!

 

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night

 

Otzhe, vin vdoma, konya sidlaye.

So, he is home horse saddles

 

Oy hray more! Raduysya zemle!  

Oh play sea! Rejoice earth!

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night

 

Konya sidlaye, z vorit yidzhaye

Horse saddles from gates rides

 

Oy hray more! Raduysya zemle! 

Oh play sea! Rejoice earth!

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night

 

U Yerusalym konykom yide.

Into Jerusalem on horse rides

 

Oy hray more! Raduysya zemle! 

Oh play sea! Rejoice earth!

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night  

Na zustrich idutʹ, kuptsi-torhovtsi.

To meet coming merchants 

Oy hray more! Raduysya zemle! 

Oh play sea! Rejoice earth!

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night  

Prynosyatʹ yomu mishochok hroshey.

Bring to him bag of money

 

Oy hray more! Raduysya zemle! 

Oh play sea! Rejoice earth!

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night!

Shapochku ne znyav, hroshechok

Hat did not remove money

ne vzyav. 

not take

 

Oy hray more! Raduysya zemle! 

Oh play sea! Rejoice earth!

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night

 

Pryvodyatʹ yomu krasnu pannochku.

Bring to him beautiful young girl

Oy hray more! Raduysya zemle! 

Oh play sea! Rejoice earth!

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night 

Shapochku iznyav, pannochku uzyav.

Hat removed, young girl accepted

Oy hray more! Raduysya zemle!  Oh play sea! Rejoice earth!

Svyatoy ve(chir)!  

Holy night 

Full SongChy Vdoma Vdoma
00:00 / 02:21
Choir Middle PartChy Vdoma Vdoma
00:00 / 00:10
Choir Low PartChy Vdoma Vdoma
00:00 / 00:12
Choir High PartChy Vdoma Vdoma
00:00 / 00:12
Middle Part KaraokeChy Vdoma Vdoma
00:00 / 00:12
Low Part KaraokeChy Vdoma Vdoma
00:00 / 00:12
High Part KaraokeChy Vdoma Vdoma
00:00 / 00:12
bottom of page